§ 1 Definicje

Strona: witryna internetowa dostępna pod adresem BankowyNegocjator.pl oraz powiązane platformy online.

Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w sposób niezwiązany bezpośrednio z działalnością zawodową (zgodnie z Kodeksem cywilnym).

Materiał: cyfrowa treść dostępna do zakupu przez Użytkownika, np. przewodniki, wzory dokumentów, materiały szkoleniowe.

Regulamin: niniejszy dokument.

Sprzedawca: Bankowy Negocjator sp. z o.o., Wędrowna 1/72, 20-819 Lublin, NIP: [podaj NIP], REGON: [podaj REGON].

Użytkownik: osoba lub podmiot nabywający Materiał.

§ 2 Zakup Materiału

Zakupy na Stronie dostępne są dla osób i podmiotów z Polski. Inne podmioty kontaktują się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Wybór i zakup Materiału odbywa się poprzez Stronę.

Proces zakupu wymaga wypełnienia formularza i przejścia do płatności.

Płatności obsługiwane przez PayU, PayPal, PayNow oraz inne metody.

Po płatności Użytkownik otrzymuje dostęp do zakupionego Materiału.

§ 3 Korzystanie z Materiału

Materiał jest cyfrową treścią zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Do korzystania wymagane są standardowe narzędzia komputerowe.

W przypadku problemów technicznych, kontakt: kontakt@bankowynegocjator.pl

Użytkownik może edytować i dostosowywać Materiał w razie potrzeby.

§ 4 Odstąpienie od umowy

Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni.

Odstąpienie niemożliwe, gdy umowa o dostarczenie treści cyfrowej została w pełni wykonana za zgodą Konsumenta.

§ 5 Reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Materiał wolny od wad.

Reklamacje dotyczące Materiału lub procesu zakupu można zgłaszać na kontakt@bankowynegocjator.pl

Reklamacja powinna zawierać pełne dane i opis problemu.

§ 6 Dane osobowe i cookies

Polityka prywatności dostępna na Stronie.

§ 7 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

Sprzedawca akceptuje mediację i inne pozasądowe metody rozstrzygania sporów.

Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji (UOKiK, polubowne sądy konsumenckie, itp.).

§ 8 Zmiany w Regulaminie

Sprzedawca zastrzega prawo do zmian w Regulaminie.

§ 9 Jurysdykcja

Sprzedawca podlega prawu polskiemu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest właściwa w sprawach audiowizualnych.

Regulamin sprzedaży Serwisu Bankowy Negocjator